Vesentlig mangel kjøpsloven

Advokatveiledning.no opptrer hundre prosent ryddig. Bilkjøp fra privatperson – hvilket rettigheter har du? Sett i forhold til kjøpsloven er vilkåret noe strengere. Det er en god del forskjell på kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Kjøperen kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av forsinkelse fra selgerens side. Kjøperen kan kreve at selgeren for egen rekning retter mangel dersom dette kan skje uten å volde selgeren urimelig kostnad eller ulempe. I kjøpsforhold som reguleres av kjøpsloven, vil selgeren ikke ha adgang til å rette mangel dersom rettingen påfører kjøperen ”vesentlig ulempe” eller dersom det foreligger ”risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg av selgeren”. Dersom det foreligger en mangel ved tingen du har kjøpt, har du etter forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven en rekke misligholdsbeføyelser du kan gjøre gjeldende mot selger.

I visse tilfeller vil selgerens tilbud om å rette avskjære din mulighet til å gjøre de øvrige misligholdsbeføyelsene gjeldende, slik som prisavslag og heving. Selgerens adgang til å rette feil og mangler gjelder ikke ubegrenset. Selgerens rettingsadgang betyr at selgeren kan rette feil og mangler på en solgt vare for egen regning. Et kjøp er i juridisk forstand en avtale mellom to parter. Kjøpsloven bestemmer rettighetene og pliktene til kjøper og selger og fastsetter blant annet hvem som har ansvaret eller risikoen for tingen som kjøpes.

Dersom en forsinkelse eller mangel utgjør et vesentlig kontraktsbrudd kan kjøper heve kjøpet. Det betyr at partene i en kjøpsavtale kan avtale annet enn det som følger av lovens regler. I mange bransjer brukes det utførlige «leveringsbetingelser» eller andre standardiserte kontraktsvilkår, som på mange og vesentlige punkter avviker fra reglene i kjøpsloven. Obligasjonsrett, del av formueretten, omfatter reglene for de såkalte fordringsrettigheter. Hvis du har kjøpt en bil som er mangelfull, vil du ha en rekke krav mot selger. Vi skriver her om hvilken lov som vil regulere forholdet.

Ta gjerne kontakt for en gratis og uforpliktende samtale. Mange bilkjøpere opplever at feil og mangler viser seg i etterkant av kjøpet. I slike tilfeller vil det for kjøperen ofte være ønskelig med prisavslag eller heving. Før du kan klage, må du få klarlagt om det foreligger en mangel.

Har du kjøpt bilen hos en privatperson, må bilen være i vesentlig dårligere stand. Her kan du se dine rettigheter når du har kjøpt bil. Tidligere har disse reglene vært en del av kjøpsloven. At en vare har en mangel, kan kort forklares som at varen ikke er som den skal være etter avtalen. Det er flere momenter som kan ha betydning for vurderingen av om et bilkjøp kan heves. Et viktig moment i vurderingen er mangelens betydning.

Ved kjøp av bil vil det være vesentlig for kjøpet at motoren fungerer, er det noe galt vil ikke bilen oppfylle funksjonen/målet ved kjøpet- å kunne bruke bilen som transportmiddel. I kontraktsretten er det en rekke misligholdsbeføyelser som kan gjøres gjeldene. Kan mangelen rettes, kan det gis prisavslag eller annen kompensasjon kan dette tale for at kjøpet ikke bør heves.