Universelt utformet samfunn

Denne rapporten sammenfatter resultatene fra prosjektet “Handlingsrom for et universelt utformet samfunn”. Målet er at universelt utformede løsninger skal kunne brukes av alle, slik at spesialløsninger unngås. Prinsippet anvendes ved utvikling av produkter, tjenester, bygg, infrastruktur m.v. Universell utforming skiller seg fra tilgjengelighet ved at den ikke krever spesialløsninger for enkeltgrupper, som for eksempel egen inngang for rullestoler. Fleksibel i bruk – Uansett individuelle preferanser og ferdigheter. Lik rett til skole og utdanning har vært et prinsipp i Norge i lang tid, men den foreslåtte lovendringen kan innebære en betydelig endring av fra hvilket perspektiv man betrakter dette prinsippet.

Universelt utformet samfunn

Dagsavisen.no benytter teknologi for å måle bruk, forbedre innholdet og gi deg relevante annonser.

SVs stortingsrepresentanter fremmet dette helt konkret i sitt dok8-forslag i Stortinget. Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse « (Likestillings- og diskrimineringslovens § 17, 2. Faktum er at alle vil nyte godt av et mer universelt utformet samfunn. Engasjementet fra Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (KRFF) var utløsende for at oppdraget ble gitt om å utarbeide planen i Handlingsprogrammet 2015-18. Kunnskapsbanken fungerer som en veiviser til kunnskap om tjenester til personer med utviklingshemming. Målet med universell utforming er å gjøre samfunnet enklere å orientere og bevege seg i for så mange som mulig. Det er et politisk mål at Norge skal bli universelt utformet.

Universell utforming av IKT inneber at brukarane – uavhengig av sine føresetnader – på ein god og enkel måte skal kunne ta i bruk både nettsider og automatar som dei møter i kvardagen. Likeverdig deltaking er grunnleggande for demokratiet. Eit universelt utforma samfunn sikrar denne moglegheita. Difor er universell utforming blitt eit viktig mål for samfunnet vårt. I følgje tal frå Statistisk Sentralbyrå har ein av fem personar ei varig eller mellombels funksjonsnedsetting. Universell utforming dreier seg om utforming og tilrettelegging av fysiske forhold for å fremme like muligheter til samfunnsdeltakelse.

Universell utforming tilfører kvaliteter i menneskeskapte omgivelser som er positive for alle innbyggere og for Norge som samfunn. Universell utforming tar høyde for mangfoldet av mennesker som til enhver tid lever i et lokalsamfunn og ser mennesket i et livsløpsperspektiv. Den grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne.

Universelt utformet samfunn

Regjeringens visjon er et samfunn der alle kan delta. Det er en forventning om at universell utforming legges til grunn i planleggingen for å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle, og for å forhindre diskriminering av enkelte grupper.

Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. Det er av betydning at det i Oppland legges til rette for et samfunn som er opptatt av å forebygge utrygghet, isolasjon og ensomhet, samt å ivareta og legge til rette for aktiv deltakelse og involvering i samfunnet. Som plan- og bygningsmyndighet har kommunene et hovedansvar for å tilrettelegge for et universelt utformet samfunn. Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.