Diskonteringsrente 2017

Diskonteringsrenten er avkastningskravet justert for risiko. Nåverdimetoden er en lønnsomhetsanalyse som brukes til å se om en investering er lønnsom eller ikke. Desto mer usikkert fremtidig kontantstrøm er, jo høyere er diskonteringsrenten. Effekter av endrede beregningsforutsetninger fra 31.

Group kapitaliseringsrenten på oppdrag fra Energi Norge (mars 2017). Regjeringen vurderer å endre kapitaliseringsrenten – som har innvirkning på eiendomsskattegrunnlaget for vannkraftprodusenter – etter at Stortinget i desember 2016 anmodet at denne reduseres. Norske vannkraftverk med påstemplet merkeytelse over 10 000 kVA betaler eiendomsskatt basert på en beregnet formuesverdi.

Diskonteringsrente 2017

Det finnes en god og enkel metode for beregning av lønnsomhet, nemlig den såkalte Nettonåverdi-metode (NNV). Et viktig prinsipp er at en krone i dag alltid er mer verdt enn en krone i morgen. Det som kan tjenes på denne vis kaldes for alternativkostnaden. Det vil si at hvis 100 000 er gjemt i madrassen hjemme, og renten på en sparekonto er 3 %, så taper man 3000 i alternativkostnader og madrassen er da ikke det mest lønnsomme alternativet.

På samme vis kan bedriften velge å investere 100 000 i kapitalmarkedet og kanskje forvente 5 % avkastning. I eiendomsutvikling får følgelig den risiko som vil kunne oppstå i forbindelse med planlegging, gjennomføring og den samlede tiden frem til ferdigstilling for endelig overdragelse eller utleie stor betydning for fastsettelsen/beregningen av diskonteringsrenten, jf. Norsk RegnskapsStiftelse har hentet inn råd fra markedsaktører og ledende akademikere. De veiledende pensjonsforutsetningene tar utgangspunkt i et typisk norsk foretak med pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon.

Diskonteringsrente 2017

For at inn- og utbetalinger på forskjellige tidspunkt skal være sammenlignbare, må alle beløp omregnes til dagens verdi. Dersom en bedrift foretar en investering, så fører det normalt til både inn- og utbetalinger i hele investeringens levetid. I praksis er disse spredt over hele året, men for å forenkle kalkulasjonen henføres alle inn- og utbetalinger som investeringen gir opphav til i løpet av året, til slutten av året.

Summen av alle innbetalinger minus summen av alle utbetalinger i et enkelt år utgjør årets innbetalingsoverskudd. Denne utgaven av Newsec Property Outlook tar for seg relasjonen mellom de nordiske landene. Høyesterett i Plenum) ble diskonteringsrente nedsatt fra 5 % til 4 %. FIU, Alm.del – 2017-18 – Endeligt svar på spørgsmål 418: Spm. Bilag til 418 – Den samfundsøkonomiske diskonteringsrente. Ask Google Analytics which variation to show the user. Fordi Silver Pensjonsforsikring er satt under offentlig administrasjon, har kundene et pengekrav mot selskapet.

Finansdepartementet satte for eksempel allerede i 1999 den risikofrie diskonteringsrenten til 3,5 %. Staten anker ikke dommen fra Nord-Østerdal Tingrett, som tilkjenner grunneier erstatning for verneområde beregnet med 4% kapitaliseringsrente. Selv om Høyesterett slo fast 4% rente til en trafikkskadd tidligere i år, har staten inntil nå holdt på 5%. SDØEs deltakelse i Equinor Natural Gas LLC (ENG) i USA er med virkning fra 1. Selskapet har sitt forretningskontor i Stamford, USA og eies formelt med 56,5 prosent av Equinor Norsk LNG AS som reflekterer SDØEs eierinteresser under Avsetningsinstruksen. For eksempel fikk den en av grunneierne 282 000 kroner i underskjønnet.

Vegvesenet mente dette var riktig erstatningsfastsettelse.